png2wbmp

将 PNG 图像文件转换为 WBMP 图像文件 (PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5)
int png2wbmp ( string pngname, string wbmpname, int d_height, int d_width, int threshold )

说明

将名为 pngname 的 PNG 文件转换为 WBMP 格式,并存为 wbmpname。用 d_heightd_width 指定目标图像的高度和宽度。

注意:

WBMP 支持仅在 PHP 与 GD-1.8 或更高版本一起编译时可用。

参见 jpeg2wbmp()