min

找出最小值 (PHP 3, PHP 4, PHP 5)
mixed min ( number arg1, number arg2 )
mixed min ( array numbers [, array ...] )

说明

min() 返回参数中数值最小的。

如果仅有一个参数且为数组,min() 返回该数组中最小的值。如果第一个参数是整数、字符串或浮点数,则至少需要两个参数而 min() 会返回这些值中最小的一个。可以比较无限多个值。

注意:

PHP 会将非数值的 string 当成 0,但如果这个正是最小的数值则仍然会返回一个字符串。如果多个参数都求值为 0 且是最小值,min() 会返回按字母表顺序最小的字符串,如果其中没有字符串的话,则返回数值的 0

例 951. 使用 min() 的例子

<?php
echo min(2, 3, 1, 6, 7);  // 1
echo min(array(2, 4, 5)); // 2
echo min(0, 'hello');     // 0
echo min('hello', 0);     // hello
echo min('hello', -1);    // -1

// &#23545;&#22810;&#20010;&#25968;&#32452;&#65292;min &#20174;&#24038;&#21521;&#21491;&#27604;&#36739;&#12290;
// &#22240;&#27492;&#22312;&#26412;&#20363;&#20013;&#65306;2 == 2&#65292;&#20294; 4 < 5
$val = min(array(2, 4, 8), array(2, 5, 1)); // array(2, 4, 8)

// &#22914;&#26524;&#21516;&#26102;&#32473;&#20986;&#25968;&#32452;&#21644;&#38750;&#25968;&#32452;&#20316;&#20026;&#21442;&#25968;&#65292;&#21017;&#19981;&#21487;&#33021;&#36820;&#22238;&#25968;&#32452;&#65292;&#22240;&#20026;
// &#25968;&#32452;&#34987;&#35270;&#20026;&#26368;&#22823;&#30340;
$val = min('string', array(2, 5, 7), 42);   // string
?>

参见 max()count()