ifxus_write_slob

Writes a string into the slob object (PHP 3 >= 3.0.4, PHP 4, PHP 5)
int ifxus_write_slob ( int bid, string content )

Writes a string into the slob object. bid is an existing slob id and content the content to write. Return FALSE on error otherwise bytes written.