get_class_vars

返回由类的默认属性组成的数组 (PHP 4, PHP 5)
array get_class_vars ( string class_name )

说明

返回由类的默认公有属性组成的关联数组,此数组的元素以 varname => value 的形式存在。

注意:

在 PHP 4.2.0 之前,get_class_vars() 不会包含未初始化的类变量。

例 350. get_class_vars() 示例

<?php

class myclass {

   var
$var1; // &#27492;&#21464;&#37327;&#27809;&#26377;&#40664;&#35748;&#20540;&#8230;&#8230;
   
var $var2 = "xyz";
   var
$var3 = 100;
   private
$var4; // PHP 5

   // constructor
   
function myclass() {
       
// change some properties
       
$this->var1 = "foo";
       
$this->var2 = "bar";
       return
true;
   }

}

$my_class = new myclass();

$class_vars = get_class_vars(get_class($my_class));

foreach (
$class_vars as $name => $value) {
   echo
"$name : $value\n";
}

?>

上例将输出:

// 在 PHP 4.2.0 之前
var2 : xyz
var3 : 100

// 从 PHP 4.2.0 开始
var1 :
var2 : xyz
var3 : 100

参见 get_class_methods()get_object_vars()