array_udiff_assoc

带索引检查计算数组的差集,用回调函数比较数据 (PHP 5)
array array_udiff_assoc ( array array1, array array2 [, array ..., callback data_compare_func] )

说明

array_udiff_assoc() 返回一个数组,该数组包括了所有在 array1 中但是不在任何其它参数数组中的值。注意和 array_diff()array_udiff() 不同的是键名也用于比较。数组数据的比较是用用户提供的回调函数进行的。在此方面和 array_diff_assoc() 的行为正好相反,后者是用内部函数进行比较的。

例 258. array_udiff_assoc() 例子

<?php
class cr {
   private
$priv_member;
   function
cr($val)
   {
       
$this->priv_member = $val;
   }

   function
comp_func_cr($a, $b)
   {
       if (
$a->priv_member === $b->priv_member) return 0;
       return (
$a->priv_member > $b->priv_member)? 1:-1;
   }
}

$a = array("0.1" => new cr(9), "0.5" => new cr(12), 0 => new cr(23), 1=> new cr(4), 2 => new cr(-15),);
$b = array("0.2" => new cr(9), "0.5" => new cr(22), 0 => new cr(3), 1=> new cr(4), 2 => new cr(-15),);

$result = array_udiff_assoc($a, $b, array("cr", "comp_func_cr"));
print_r($result);
?>

上例将输出:

Array
(
   [0.1] => cr Object
       (
           [priv_member:private] => 9
       )

   [0.5] => cr Object
       (
           [priv_member:private] => 12
       )

   [0] => cr Object
       (
           [priv_member:private] => 23
       )
)

上例中可以看到键值对 "1" => new cr(4) 同时出现在两个数组中因此不在本函数的输出中。

此比较是通过用户提供的回调函数来进行的。如果认为第一个参数小于,等于,或大于第二个参数时必须分别返回一个小于零,等于零,或大于零的整数。

注意:

注意本函数只检查了多维数组中的一维。当然,可以用 array_udiff_assoc($array1[0], $array2[0], "some_comparison_func"); 来检查更深的维度。

参见 array_diff()array_diff_assoc()array_diff_uassoc()array_udiff()array_udiff_uassoc()array_intersect()array_intersect_assoc()array_uintersect()array_uintersect_assoc()array_uintersect_uassoc()