array_merge_recursive

递归地合并一个或多个数组 (PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5)
array array_merge_recursive ( array array1 [, array ...] )

说明

array_merge_recursive() 将一个或多个数组的单元合并起来,一个数组中的值附加在前一个数组的后面。返回作为结果的数组。

如果输入的数组中有相同的字符串键名,则这些值会被合并到一个数组中去,这将递归下去,因此如果一个值本身是一个数组,本函数将按照相应的条目把它合并为另一个数组。然而,如果数组具有相同的数组键名,后一个值将不会覆盖原来的值,而是附加到后面。

例 236. array_merge_recursive() 例子

<?php
$ar1
= array("color" => array("favorite" => "red"), 5);
$ar2 = array(10, "color" => array("favorite" => "green", "blue"));
$result = array_merge_recursive($ar1, $ar2);
?>

$result 成为:

Array
(
   [
color] => Array
       (
           [
favorite] => Array
               (
                   [
0] => red
                   
[1] => green
               
)

           [
0] => blue
       
)

   [
0] => 5
   
[1] => 10
) ?>

参见 array_merge()