array_chunk

将一个数组分割成多个 (PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)
array array_chunk ( array input, int size [, bool preserve_keys] )

说明

array_chunk() 将一个数组分割成多个数组,其中每个数组的单元数目由 size 决定。最后一个数组的单元数目可能会少几个。得到的数组是一个多维数组中的单元,其索引从零开始。

将可选参数 preserve_keys 设为 TRUE,可以使 PHP 保留输入数组中原来的键名。如果你指定了 FALSE,那每个结果数组将用从零开始的新数字索引。默认值是 FALSE

例 212. array_chunk() 例子

<?php
$input_array
= array('a', 'b', 'c', 'd', 'e');
print_r(array_chunk($input_array, 2));
print_r(array_chunk($input_array, 2, true));
?>

上例将输出:

Array
(
   [0] => Array
       (
           [0] => a
           [1] => b
       )

   [1] => Array
       (
           [0] => c
           [1] => d
       )

   [2] => Array
       (
           [0] => e
       )

)
Array
(
   [0] => Array
       (
           [0] => a
           [1] => b
       )

   [1] => Array
       (
           [2] => c
           [3] => d
       )

   [2] => Array
       (
           [4] => e
       )

)